Deelname aan de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) staat open voor vrouwen en mannen die actief zijn als beeldend kunstenaar en die in Maassluis of Maasland wonen of daar hun atelier hebben. Daarnaast stelt de SMK de volgende voorwaarden voor toetreding:

Vóór het moment van toelating:

 • Leidend is de mate van professionaliteit van de kandidaat. Dit kan betekenen dat zij/hij zich beroepsmatig bezig houdt met een vorm van kunstuitoefening. Het kan ook zo zijn dat zij/hij weliswaar niet met de kunstuitoefening in het levensonderhoud voorziet, maar er dusdanig serieus mee bezig is dat van professionaliteit gesproken kan worden.
 • Aspecten als (kunst)kwaliteit en het hebben van een eigen signatuur zijn zwaarwegend.
 • De kandidaat kan haar/zijn werk motiveren.

Na het moment van toelating:

 • De kunstenaar doet (regelmatig) mee aan de Kunstroute Maassluis.
 • Zij/hij heeft de ambitie om minstens één keer per jaar te exposeren of treedt op andere wijze regelmatig met haar/zijn werk naar buiten.
 • Zij/hij vernieuwt zich op verschillende manieren: door een voortgaande productie, door vaardigheden te verbeteren, door nieuwe stijlen uit te proberen en dergelijke.
 • Zij/hij is bereid een bijdrage te leveren aan de SMK als collectief (minimaal één keer per 3 jaar actief meewerken aan een gemeenschappelijke SMK activiteit; niet zijnde de deelname aan de Kunstroute).

Aanmeldingsprocedure

Kunstenaars die zich bij de SMK willen aansluiten, kunnen zich daarvoor aanmelden bij het bestuur (zie contact). Die informeert de kandidaat over de toelatingsprocedure. Vervolgens vult de kandidaat een aanmeldingsformulier in (digitaal). Op dat formulier vult de kandidaat haar/zijn gegevens in en licht kort toe met welke kunstvorm zij/hij actief is, op welke manier en met welke frequentie. Verder staan op het formulier de volgende vragen:

 • Waarom wilt u zich aansluiten bij de SMK?
 • Wat denkt u voor de SMK te kunnen betekenen?
 • Wat kan de SMK voor u betekenen?

Verder wordt haar/hem gevraagd een CV bij te sluiten plus een aantal afbeeldingen van haar/zijn werk. Vervolgens worden het aanmeldingsformulier plus de bijlagen overgedragen aan een toetsingscommissie.

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie wordt aangesteld door het bestuur van de SMK. De taak van de commissie is het beoordelen van de kandidaat die zich heeft aangemeld als deelnemer aan de SMK en vervolgens het bestuur adviseren over het al dan niet toelaten van de kandidaat. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur. De toetsingscommissie komt begin januari en eind juni van ieder jaar bij elkaar.
De commissie bestaat uit drie leden waarvan minimaal één deelnemer/kunstenaar aan de SMK en minimaal één onafhankelijk lid, zijnde niet aangesloten bij de SMK als deelnemer of als bestuurslid. Zij maakt een afspraak met de kandidaat voor een gesprek, waarin in elk geval de volgende zaken aan de orde komen:

 • De kandidaat toont minimaal vijf originele werken die naar haar/zijn eigen oordeel representatief zijn.
 • Daarnaast presenteert de kandidaat een up-to-date portfolio, waarin een overzicht van haar/zijn werk gepresenteerd wordt.
 • De kandidaat licht haar/zijn werk toe en beantwoordt de vragen daarover van de commissie.
 • De commissie vraagt de kandidaat in aanvulling op het aanmeldingsformulier toe te lichten waarom zij/hij zich wil aansluiten bij de SMK, wat zij/hij voor de SMK kan betekenen en wat zij/hij van de SMK verwacht.

Na afronding van de gesprekken gaat de toetsingscommissie in beraad met het doel tot een gezamenlijk advies aan het bestuur te komen. De commissie deelt haar bevindingen binnen 14 dagen mee aan het bestuur van de SMK.

Beslissingsprocedure

Op basis van het advies van de commissie besluit het bestuur van de SMK over de toelating van de voorgedragen kandidaat. Het bestuur zal de toetsingscommissie over dat besluit schriftelijk informeren. Het bestuur zal bij overname van het advies de kandidaat laten weten of zij/hij al dan niet deelnemer kan worden in de SMK.

Als het bestuursbesluit afwijkt van het advies, kan de toetsingscommissie binnen 14 dagen vragen om een gesprek met (een delegatie van) het bestuur om hierover van gedachten te wisselen. Daarna neemt het bestuur een definitieve beslissing en laat de kandidaat weten of zij/hij al dan niet deelnemer kan worden in de SMK. Bij een negatief besluit zal het bestuur de reden daarvoor schriftelijk toelichten.

De inhoud van de beslissing staat niet ter discussie en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Wel staat het een kandidaat vrij om na een afwijzende beslissing na twee jaar een nieuwe toelating aan te vragen bij het bestuur van de SMK.

De toetreding tot de Stichting Maassluise Kunstenaars wordt niet contractueel vastgelegd. Wel ontvangt elke nieuwe deelnemer een exemplaar van het beleidsplan met een korte toelichting op wat de deelnemers van de SMK kunnen verwachten en op wat de SMK van haar deelnemers verwacht.

Nieuwe toetreders krijgen zo snel mogelijk de gelegenheid om zich aan de overige deelnemers van de SMK te presenteren. Dat gebeurt voor een breder publiek via de website en de Facebookpagina van de SMK.

Beëindiging deelnemerschap

De kunstenaar is geen deelnemer meer indien zij/hij:

 • Niet meer zijn atelier of woning in Maassluis of Maasland heeft.
 • Haar/zijn bijdrage niet meer betaalt.
 • Naar het oordeel van het bestuur en na overleg met de betreffende Maassluise Kunstenaar, deze niet bereid is enige (niet-financiële) bijdrage te leveren aan de SMK.